Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Điều 1. GIỚI THIỆU

 1. Chào mừng Bạn đến với (các) sản phẩm, dịch vụ được vận hành bởi Công Ty Cổ Phần VNG và các công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên của VNG (gọi riêng và gọi chung là, "VNG", "Chúng tôi", hay "của Chúng tôi"). VNG nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các dịch vụ của Chúng tôi. VNG hiểu rõ tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Bạn đã tin tưởng giao cho VNG và tin rằng VNG có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật thông tin này ("Chính Sách Bảo Mật" hay "Chính Sách") được thiết kế để giúp Bạn hiểu được cách thức VNG xử lý dữ liệu cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho VNG, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Bạn. Đồng thời, Chính Sách Bảo Mật này cũng được xem là một thông báo xử lý dữ liệu cá nhân được gửi đến Bạn trước khi Chúng tôi tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn. Chính Sách Bảo Mật này cũng được thiết kế để hỗ trợ Khách hàng của VNG hiện đang sống tại Liên Minh Châu Âu (EU) hiểu được các quyền của họ đối với các dữ liệu cá nhân được quy định tại Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU khi họ sử dụng Dịch vụ.
 2. "Dịch Vụ" hoặc "các Dịch Vụ" có nghĩa là các trò chơi điện tử trên mạng của VNG ("Trò Chơi") và/hoặc trang web ("Trang Web"), và/hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào do VNG cung cấp.
 3. "Dữ Liệu Cá Nhân" có nghĩa là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với Bạn hoặc giúp xác định Bạn. Dữ Liệu Cá Nhân do Bạn cung cấp và chịu trách nhiệm về sự chính xác của dữ liệu.
 4. "Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân" là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
 5. Bằng việc đánh dấu vào ô đồng ý Chính Sách Bảo Mật này trước khi sử dụng các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với VNG ("Tài Khoản") hoặc truy cập Trang Web, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn tự nguyện, khẳng định việc cho phép Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và Bạn chấp nhận tất cả các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này, và theo đây Bạn đồng ý cho phép VNG Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn như mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này ("Sự Đồng Ý").
 6. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP VNG XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA VNG HAY TRUY CẬP TRÒ CHƠI HOẶC TRANG WEB CỦA VNG. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật của mình, Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính Sách Bảo Mật sửa đổi trên Trang Web, bên trong Trò Chơi và/hoặc các Dịch Vụ của Chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Bạn.

Điều 2. KHI NÀO VNG SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

 1. VNG sẽ/có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về Bạn:
 2. Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà VNG thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà VNG sẽ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.

Điều 3. VNG SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN GÌ?

 1. Dữ Liệu Cá Nhân mà VNG có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn các dữ liệu cá nhân cơ bản sau:
 2. Để tránh nghi ngờ, trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Bạn mà dữ liệu đó là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 3. Bạn đồng ý không cung cấp cho Chúng tôi bất cứ dữ liệu nào là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, dữ liệu không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và Bạn đồng ý sẽ thông báo cho VNG về bất cứ dữ liệu nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến các dữ liệu này. VNG bảo lưu quyền (tùy theo quyết định riêng của VNG) được yêu cầu Bạn cung cấp các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin mà Bạn cung cấp cho VNG.
 4. Nếu Bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội (như Facebook, Google), tài khoản ứng dụng (như tài khoản Apple) của Bạn (“Tài Khoản Mạng Xã Hội”) và/hoặc số điện thoại của Bạn để đăng nhập, sử dụng các Dịch Vụ của VNG hoặc liên kết với Tài Khoản mà Bạn đã đăng ký với VNG thì Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, VNG có thể truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi và chỉ khi Bạn và nhà cung cấp dịch vụ Tài Khoản Mạng Xã Hội đồng ý và cho phép Chúng tôi được thực hiện điều đó.
 5. Bạn có quyền chỉnh sửa, yêu cầu chỉnh sửa, yêu cầu cung cấp hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp cho Chúng tôi, hoặc Bạn cũng có thể rút lại Sự Đồng Ý vào bất kỳ lúc nào nếu Bạn không muốn Chúng tôi tiếp tục thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nói trên. Tuy nhiên, Bạn cần lưu ý rằng, việc Bạn từ chối, rút lại Sự Đồng Ý cho phép Chúng tôi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp cho Chúng tôi có thể ảnh hưởng đến việc Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về nội dung này trong Mục 12 dưới đây.

Điều 4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

 1. Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, các dữ liệu mà thiết bị của Bạn gửi cho Chúng tôi có thể bao gồm: dữ liệu về Bạn, được một máy chủ ghi lại khi Bạn sử dụng các Dịch Vụ của VNG. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn:
 2. Nếu Bạn đăng nhập, các thông tin nêu trên sẽ được liên kết với Tài Khoản cá nhân của Bạn. Các thông tin này (không bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn) cũng được đưa vào các số liệu thống kê để giúp Chúng tôi thống kê, đánh giá được khách hàng đã truy cập sử dụng Trò Chơi và Trang Web của Chúng tôi như thế nào.

 3. Các Dịch Vụ của VNG có thể sử dụng các công nghệ như ARKit (Agumented Reality hay gọi tắt là AR – Công nghệ thực tế ảo), Camera API, TrueDepth API … hoặc các công nghệ tương tự được cung cấp bởi hệ điều hành của thiết bị di động; các công nghệ này được sử dụng để ghi nhận thông tin biểu hiện trên khuôn mặt của người dùng và dùng cho tính năng trong ứng dụng. Đối với các thông tin này, Chúng tôi không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích được cung cấp trong ứng dụng; Bạn có quyền từ chối cấp quyền truy cập camera cho các tính năng này bất kỳ lúc nào (nhưng Bạn cần lưu ý rằng, khi Bạn ngưng cấp quyền truy cập camera cho ứng dụng thì một số tính năng của ứng dụng sẽ không thể hoạt động được); và Chúng tôi không lưu trữ cũng như không chia sẻ các thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Điều 5. COOKIES

 1. Đôi khi Chúng tôi có thể sử dụng "Cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp Chúng tôi cải thiện Trang Web, Trò Chơi của mình và các Dịch Vụ mà Chúng tôi cung cấp, hoặc giúp Chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là các mã định danh Chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của Bạn, cho phép Chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của Bạn và cho Chúng tôi biết khi nào các Dịch Vụ hoặc Trang Web được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Trang Web hoặc các Trò Chơi của Chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin Cookie với Dữ Liệu Cá Nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung Bạn đã chọn đối với các trang mua sắm bạn đã xem, hoặc các trò chơi điện tử mà Bạn đã chơi. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của Bạn và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.
 2. Bạn có thể từ chối sử dụng Cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Bạn thực hiện thao tác này Bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Trang Web, Trò Chơi hoặc các Dịch Vụ của Chúng tôi.

Điều 6. VNG SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẠN CUNG CẤP CHO VNG NHƯ THẾ NÀO?

 1. VNG có thể Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:
 2. (gọi chung là "Mục Đích" hoặc "các Mục Đích").

 3. Vì các Mục Đích mà Chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin phép Sự Đồng Ý của Bạn, trừ khi việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần có Sự Đồng Ý của Bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc theo các quy định pháp luật khác.
 4. Bằng Sự Đồng Ý, Bạn đã đồng ý cho phép Chúng tôi được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn theo tất cả các Mục Đích nêu trên. Trường hợp Bạn chỉ đồng ý với một hoặc một số Mục Đích, Bạn vui lòng không đánh dấu vào ô đồng ý Chính Sách Bảo Mật này. Tuy nhiên, Bạn cần lưu ý rằng, việc này có thể ảnh hưởng đến việc Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi.

Điều 7. VNG BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

 1. VNG thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trên các hệ thống của VNG. Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của VNG. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự bảo đảm an toàn tuyệt đối.
 2. Thời hạn VNG Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được tính từ khi Chúng tôi có được Sự Đồng Ý của Bạn cho đến thời điểm cuối cùng Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi và tiếp tục kéo dài thêm tối thiểu 05 (năm) năm kể từ thời điểm đó. Kể cả trong trường hợp Bạn yêu cầu Chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn theo Mục 12.2, Chúng tôi có thể vẫn phải tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn tuân theo Chính Sách Bảo Mật này để tuân thủ các nghĩa vụ của Chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan.
 3. VNG sẽ duy trì Dữ Liệu Cá Nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác. Có nghĩa là, VNG có quyền xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi VNG có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân đó không còn phục vụ mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó nữa; (ii) việc lưu trữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu trữ các Dữ Liệu Cá Nhân này. Tùy theo luật áp dụng, Chúng tôi có thể xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Bạn.

Điều 8. VNG CÓ TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN HAY KHÔNG?

 1. Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho các nhà phát triển Trò Chơi, nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty con và/hoặc các công ty liên kết và/hoặc công ty thành viên của VNG, và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty con và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty thành viên của VNG và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn hoặc thay mặt Chúng tôi vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 2. Trường hợp này các bên thứ ba có thể yêu cầu Chúng tôi tiết lộ lịch sử chơi Trò Chơi của Bạn và/hoặc tiết lộ các hồ sơ cho thấy các địa chỉ IP nào đã xem các Trò Chơi nào. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê việc Bạn sử dụng các Dịch Vụ với các bên thứ ba này. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể của Bạn hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân về Bạn.
 3. Để làm rõ, Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà không cần Sự Đồng Ý của Bạn trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép Chúng tôi thực hiện điều này.
 4. Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép Dữ Liệu Cá Nhân được gửi đến hoặc có trên Trang Web, các phần mềm, ứng dụng, công nghệ được áp dụng có thể dẫn đến việc hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của Chúng tôi. Tuy nhiên Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; tuy nhiên Chúng tôi không thể hoàn toàn đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối bởi vì một bên thứ ba có thể truy cập trái phép Dữ Liệu Cá Nhân được gửi đến hoặc có trong Trò Chơi, có trên Trang Web hoặc các phần mềm, ứng dụng, công nghệ được áp dụng có thể dẫn đến việc hoạt động không chính xác/không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái Dữ Liệu Cá Nhân mà không phải lỗi của Chúng tôi.

Điều 9. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM (TRỪ TRẺ EM ĐANG SINH SỐNG TẠI EU)

 1. Các Dịch Vụ của Chúng tôi rất đa dạng và cung ứng cho nhiều đối tượng với nhiều độ tuổi khác nhau. Đối với trẻ em dưới 16 tuổi, việc tạo Tài Khoản, sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi cần được Sự Đồng Ý và giám sát của cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.
 2. Cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo trẻ dưới 16 tuổi mà mình đang giám hộ không tự đăng ký Tài Khoản để sử dụng các Dịch Vụ và/hoặc tự cung cấp các Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ cho Chúng tôi mà không có Sự Đồng Ý, giám sát của cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.
 3. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em dưới 16 tuổi do cha/mẹ, người giám hộ đồng ý cung cấp cho Chúng tôi thì cha/mẹ hoặc người giám hộ theo đây đồng ý với việc xử lý, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em dưới 16 tuổi có liên quan, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách này thay mặt cho người được giám hộ. Đồng thời, cha/mẹ hoặc người giám hộ cam kết và đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên mà mình đang giám hộ đã có Sự Đồng Ý của trẻ, bên cạnh Sự Đồng Ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ, trước khi dữ liệu đó được cung cấp cho Chúng tôi.
 4. Cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi đồng ý rằng, ngoài Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em dưới 16 tuổi do cha/mẹ, người giám hộ cung cấp cho Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính Cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi đó theo Mục Đích tại điểm (e) Mục 6.1 của Chính Sách này.
 5. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ Tài Khoản nào được sử dụng bởi đối tượng trẻ em mà không tuân thủ những yêu cầu được nêu ở trên và sẽ gỡ/ xóa bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà Chúng tôi cho là đã được gửi bởi người dùng là trẻ em dưới 16 tuổi mà không đáp ứng những yêu cầu trên.

Điều 10. DỮ LIỆU CÁ NHÂN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

 1. Các Dịch Vụ của Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích (như Google Analytics, Facebook Pixel,…) (“Analytics Tools”). Các Analytics Tools này có thể sử dụng Cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của Bạn, để giúp trang web phân tích cách thức người dùng sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi. Thông tin được tạo bởi Cookies về việc Bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi nhà cung cấp dịch vụ Analytics Tools. Nhà cung cấp dịch vụ Analytics Tools sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet.
 2. Các Dịch Vụ của Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ đo lường (như AppsFlyer, Adjust, Firebase, …) (“Mobile Measurement Partner”, gọi tắt là “MMP”). Các MMP sử dụng bộ Software Development Kit (“SDK”) được đặt vào thiết bị của Bạn để giúp Chúng tôi theo dõi và tối ưu hóa việc cung ứng các Dịch Vụ đến cho Bạn. Thông tin được tạo bởi SDK về việc Bạn sử dụng ứng dụng của Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi nhà cung cấp MMP. Nhà cung cấp MMP sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động của ứng dụng dành cho các nhà phát triển, vận hành ứng dụng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của ứng dụng và việc sử dụng Internet.
 3. Các Dịch Vụ của Chúng tôi cũng có thể sử dụng TrueID, một ứng dụng nhận diện gương mặt và Giấy tờ tùy thân (như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) được cung cấp bởi Công Ty TNHH Phát Triển Phần Mềm VNG – một công ty thành viên của VNG (“TrueID”) để tăng cường việc nhận diện nhằm bảo mật Tài Khoản của Bạn. TrueID sẽ sử dụng camera trên thiết bị của Bạn để ghi nhận, chụp lại gương mặt và Giấy tờ tùy thân của Bạn, sử dụng thuật toán và AI (trí tuệ nhân tạo) để xử lý nhằm phát hiện các điểm bất thường (như gian lận, gương mặt và ảnh trên Giấy tờ tùy thân không chính xác …). TrueID sẽ hỗ trợ Chúng tôi phát hiện các điểm bất thường, đưa ra các khuyến cáo, gợi ý để xác thực Tài Khoản của Bạn. TrueID có thể gửi các thông này cho bên thứ ba để lưu trữ, xử lý trong trường hợp luật pháp có quy định như thế hoặc trường hợp bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt TrueID. TrueID cũng có nghĩa vụ bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà TrueID lưu trữ, xử lý tương tự như nghĩa vụ bảo mật của VNG.
 4. Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho Bạn sử dụng trên hoặc thông qua các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của Bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị của Bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như Trò Chơi mà Bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie, bộ SDK nào trước đây Bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho Bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu Bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của VNG. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

Điều 11. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

 1. VNG KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB, ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi lưu trữ hoặc kiểm soát. Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Chúng tôi, và những cá nhân này đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi Bạn bắt đầu sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, Chúng tôi đề nghị sử dụng một thiết bị bảo mật. Tất cả Dữ Liệu Cá Nhân Bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để chỉ có thể được truy cập như mô tả bên trên.
 2. Nhằm cung cấp cho Bạn giá trị gia tăng, Chúng tôi có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Trang Web hoặc Trò Chơi. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, quảng cáo và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với Chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của Chúng tôi hoặc các trang web bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Trang Web hoặc Trò Chơi của Chúng tôi) có thể không được nhận bởi Chúng tôi.
 3. Do đó Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web, ứng dụng của Bên thứ ba. Chúng tôi bảo vệ tính toàn vẹn của Trang Web và Trò Chơi của Chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó, và do đó Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn nếu một trang web cụ thể không hoạt động) theo thông tin liên hệ có thể được tìm thấy tại Mục 15 của Chính Sách này.

Điều 12. BẠN CÓ THỂ RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, CHỈNH SỬA HOẶC YÊU CẦU CHỈNH SỬA, CUNG CẤP HOẶC XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

 1. Rút Lại Sự Đồng Ý
 2. Chỉnh sửa, Yêu Cầu Chỉnh Sửa, Cung Cấp hoặc Xóa, Hủy Dữ Liệu Cá Nhân

Điều 13. QUY ĐỊNH BỔ SUNG CHO NGƯỜI DÙNG TẠI CÁC QUỐC GIA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

  Quy định tại Mục này chỉ áp dụng nếu Bạn đang sinh sống tại Liên Minh Châu Âu (“EU”). Các quy định này được ưu tiên áp dụng hơn trong trường hợp có sự khác biệt trong các quy định khác của Chính Sách Bảo Mật này.

 1. Tính Linh Động
 2. Xóa Dữ Liệu
 3. Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân
 4. Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn miễn là các Dữ Liệu Cá Nhân này cần thiết để Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho Bạn, hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như các quy định của pháp luật về trò chơi điện tử trên mạng, Thuế, Kế toán. Nếu Bạn thực hiện yêu cầu xóa bỏ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và Chúng tôi xác định rằng đây là yêu cầu có căn cứ hợp lý, Chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bạn yêu cầu và kết thúc Thời Hạn Lưu Trữ nêu trên, hoặc thông báo cho Bạn nếu việc này cần thêm nhiều thời gian hơn.

 5. Phản Đối Chống Lại Các Chương Trình Bán Hàng Dựa Trên Hồ Sơ Khách Hàng Và Khách Hàng Mục Tiêu
 6. Tại bất kỳ thời điểm nào Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để gửi cho Bạn các chương trình quảng cáo, các đề xuất đặc biệt và các tin nhắn bán hàng, bao gồm việc Chúng tôi xây dựng Hồ sơ khách hàng cho các mục đích này và Chúng tôi sẽ dừng việc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để phục vụ cho các mục đích này. Bạn vui lòng cung cấp cho Chúng tôi các thông tin chi tiết về lý do Bạn yêu cầu để hỗ trợ Chúng tôi xác định liệu Bạn có cơ sở hợp pháp để phản đối hay không. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn nếu có các cơ sở hợp pháp để Chúng tôi thực hiện việc này.

 7. Hạn Chế Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân Chỉ Để Lưu Trữ
 8. Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Ra Ngoài EU
 9. Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn có thể được chuyển ra ngoài EU. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết và thích hợp để đảm bảo rằng Người nhận Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn sẽ có trách nhiệm bảo mật và Chúng tôi thực hiện các biện pháp chẳng hạn như các quy định trong Hợp đồng thích hợp để đảm bảo những người nhận dữ liệu được chuyển giao bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn tuân thủ tất cả các luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 10. Thông Tin Trẻ Em
 11. Các Dịch Vụ này không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi hiện đang sinh sống tại EU. Chúng tôi không cố tình thu thập hay lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 16 tuổi đang sinh sống tại EU, bất kỳ phần nào của Trang Web, Trò Chơi của Chúng tôi hoặc các Dịch Vụ khác cũng không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi đang sinh sống tại EU. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ Tài Khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 16 tuổi đang sinh sống tại EU.

Điều 14. NƠI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ CHUYỂN GIAO SANG QUỐC GIA KHÁC

 1. Đối với các Dịch Vụ được cung ứng cho thị trường Việt Nam, bởi VNG và/hoặc các công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên của VNG có trụ sở chính đặt tại Việt Nam thì Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn sẽ được lưu trữ tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Đối với các Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng EU thì sẽ áp dụng theo quy định tại Mục 13 của Chính Sách này.

Điều 15. THẮC MẮC, PHẢN HỒI VÀ LIÊN HỆ VỚI VNG

  Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc, phản hồi hoặc câu hỏi nào về Chính Sách này, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ email privacy@vng.com.vn.